ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (Uttaradit Rajabhat University Information System)

 

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กับหน่วยงานภายนอก

แผนที่ก่อนการสำรวจร่วมกับ TRUE-Wifi | AIS-Wifi
(ออกแบบให้โดยศูนย์คอมพิวเตอร์)

แผนการเพิ่มจำนวน Accesspoint
ให้ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ให้บริการสาธารณะหลังสำรวจ
(ออกแบบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับ TRUE-Wifi | AIS-Wifi)


ปริมาณนักศึกษา
ปริมาณจำนวนอาจารย์และบุคลากรปริมาณผู้ลงทะเบียนใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผลการประเมินความพึงพอใจ
        1. ระบบสารสนเทศงานวิจัย มรอ.
        2. ระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญา
        3. ฐานข้อมูลงบประมาณ
        4. ฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ
        5. ฐานข้อมูลสารสนเทศ มรอ.(แบบสรุปรายปี)


                    ผลงานวิจัยของ มรอ. ที่นำไปใช้งาน        
                   (ร่วมกับหน่วยงานผู้สนับสนุนการวิจัย  
                หรือสถานที่ที่นำผลงานวิจัยไปใช้งานจริง)

          1. ระบบริการการศึกษา
          2. ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
          3. ระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด
          4. ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์
          5. ฐานข้อมูลออนไลน์ จากต่างประเทศ
          6. ฐานข้อมูลลิขสิทธิ์
          7. ปฏิทินอธิการบดี
          8. ปฏิทินระบบจองห้องประชุม
          9. ปฏิทินประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
          10. E-mail มหาวิทยาลัย

        
        

จัดทำโดย © กลุ่มงานควบคุมและพัฒนาระบบเครือข่าย | ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1851-1854 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1851